ATTESTER ,  SE OGSÅ FORSIKRINGSATTESTER

FOR SØK I TAKSTER BRUK CTRL + F ( H)

 

helbredsattester

Arbeidsformidlingen:

- Legeskjema Pb 1690 kr 500

- Arbeidsmarkedsetaten (blankett 5.05 eller tilsvarende) " 1250

Asylsøkere " 1100

Blindekartoteket

- Melding til blindekartoteket " 190

Næringsmiddelindustrien, helseattest " 275

Den Norske Bank " 245

Fallskjermhoppere " 680

Travselskapet – legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens " 620

Folketrygden

Se egen liste for legeerklæringer m.v. vedr. folketrygden

Førerkort:

- Legeattest i anledning søknad om førerkort " 330

- Tilleggsundersøkelse av sukkersyke pasienter " 240

- Begge undersøkelser foretatt av samme lege, til sammen 390

- Forenklet legeattest kl 1, 3 og 4NA 202c " 250

Helsetilsynet:

- Legeerklæring ved søknad om behandlingsopphold for revmatisk sykdom

i Igalo, Jugoslavia

330

Idrettsfolk:

- 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring) " 200

- Senere undersøkelser " 150

- Sportsdykkere Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

" 740

Norges Motorsportforbund ” 350

Dopingskjema ” 315

 

 

helbredsattester2

Kommunale tjenester:

- Søknad om plass i sykehjem på fastsatt skjema " 295

Barnevernet

Parkeringsattest for forflyttningshemmede krs kommune parkeringstillatelse 250,-

- Opplysninger fra journal " 0

- Uttalelse med ny vurdering (per time) " 790

Loser og loslærlinger (blankett 350)

Røntgenundersøkelse og utgifter til serologiske prøver er ikke inkludert i

honoraret

550

Luftpersonell:

- Oppnevnt flylege fastsatt skjema for legeattest til luftfartsertifikat og legeerklæring

Generell flymed. undersøkelse

" 1500

- Øyelege (fastsatt skjema for oftalmologisk undersøkelse) " 910

- Småflyvere ” 1500

- Seil-/mikroflyvere 1500

Legeforeningen:

- Helbredserklæring (formular I), middelstort skjema " 330

Militære helbredsattester:

- Skjema 4151 " 370

- Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser " 285

- Helseattest for utskrivningspliktige " 370

- Tjeneste i Norges internasjonale styrker " 550

Misjonsselskapene:

- Legeattest ved utreise/hjemkomst " 610

Norges Bank " 470

Norges Røde Kors

- Helbredsattest ” 550

Norges Statsbaner:

- Ved ansettelse eller innlemmelse i pensjonskasse, skjema 917 " 325

- Ved søknad om invalidepensjon, skjema 85 " 470

Norsk Hydro:

- Skjema 846 NH " 330

Norsk Jernverk:

- Ved ervervsudyktighet " 470

Norsk Luthersk Misjonsselskap:

- Helbredsattest " 610

Norsk Travselskap.

- Legeerklæring " 610

Norsk utviklingshjelp:

- Helbredserklæring " 610

Norsk-amerikansk studentutveksling " 470

Oljedirektoratet:

- Legeundersøkelser og helsekontroll av yrkesdykkere 2050

- Honorar for legeundersøkelse av arbeidstakere i petroleums-virksomheten

på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett I–1149

" 860

Oslo kommune

- Legeerklæring til transporttjeneste for Funksjonshemmede " 210

Pensjonskassene (Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Statens

pensjonskasse):

- 1. gangs erklæring "720

- Revisjonsskjema/fornyet u.s. " 345

Politietaten:

- Aspiranter til politi- og lensmannsetaten " 590

- Elever til Politiskolen " 590

Postverket:

- Søkere til Postverket (fastsatt skjema) " 500

 

 

 

helbredsattester3

- Kontrollege, kontrollkonsultasjon " 290

- Kontrollege, kontrollsykebesøk. I tillegg til honorar for sykebesøk beregnes

skyss etter normaltariffen.

" 595

Ønsker Postverket kontroll om kvelden eller på helligdager, beregnes

75 % kvelds-, natt- og helligdagstillegg til ovennevnte satser.

- Opplysninger til bedriftslege, skjema 242 " 330

Reiselivsbransjen, helseattest " 275

Sivilforsvaret:

- SF-skjema 17.

Se også Honorar for undersøkelse av Sivilforsvarets mannskap

" 330

Sjømannsundersøkelser:

- Etter forskrifter av 17. oktober 1977 fra Direktoratet for sjømenn. (Det er

fastsatt ny blankett, men foreligger ikke avtalt honorar. Vår anbefaling:)

560

Skoler og kurs i helsevesenet:

- Helbredsattest for søkere " 360

Spesialskoler:

- Legeattest ved søknad om opptak Skjema F 218 N vedlegg 5 ” 590

Sosialdepartementet

Legeattest for oppfostrer:

- Skjema 2102 " 350

- Legeattest for adoptivforeldre " 370

Statens arbeidstilsyn:

- Silikosetruede arbeidere (skjema 353). Røntgenundersøkelse av lungene

er ikke inkludert i honoraret

" 370

- Melding om yrkessykdom (jfr. rundskriv 154/57) " 260

- Undersøkelse av froskemenn " 1280

- Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere " 260

Statsforvaltningen (fellesblankett 14) " 575

Statskraftverkene (blankett 4290 00) " 495

Sør-Norges Aluminium " 330

Utenriksdepartementet:

- Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten " 610