Personale     Priser     Kontaktinformasjon     Legesenteret     Linker     Medisinsk informasjon     Forskrifter     testside1     testside2

Vår Telefon  38 04 88 88

  

  Barstølveien 34

   Kristiansand  S

 

Innhold :

 

•  Legesenteret er på 1 Facebook.  Nytt vedrørende åpningstider, ferie, kurs ol hos vårt personell annonseres først her.  Meld deg på så får du de siste nyhetene først!

Se Her!

 

 

•  Greit å vite!  Les  litt her om legesenterts rutiner, ventetider, telefon ol.

Les Mer!

 

 

•  Helse i Sørlandsparken

Les Mer!

 

 

 

 

Pris på legeattester

 

Helbredsattester

Arbeidsformidlingen:

- Legeskjema Pb 1690 kr 600

- Arbeidsmarkedsetaten (blankett 5.05 eller tilsvarende) " 1400

Asylsøkere  1300

Blindekartoteket

- Melding til blindekartoteket " 300

Næringsmiddelindustrien, helseattest  480

Den Norske Bank " 480

Fallskjermhoppere " 750

Travselskapet – legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens " 620

 

Folketrygden

Se egen liste for legeerklæringer m.v. vedr. folketrygden

 

Førerkort:

- Legeattest i anledning søknad om førerkort " 480

- Tilleggsundersøkelse av sukkersyke pasienter " 240

- Begge undersøkelser foretatt av samme lege, til sammen 650

- Forenklet legeattest kl 1, 3 og 4NA 202c " 480

 

Helsetilsynet:

- Legeerklæring ved søknad om behandlingsopphold for revmatisk sykdom

i Igalo, Jugoslavia 480

 

Idrettsfolk:

- 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring) " 480

- Senere undersøkelser " 250

- Sportsdykkere Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

" 800

Norges Motorsportforbund ” 480

Dopingskjema ” 480

 

 

Kommunale tjenester:

- Søknad om plass i sykehjem på fastsatt skjema " 350

Barnevernet

- Opplysninger fra journal " 0

- Uttalelse med ny vurdering (per time) " 790

 

Parkeringsattest for forflyttningshemmede krs kommune parkeringstillatelse 350,-

 

Loser og loslærlinger (blankett 350)

Røntgenundersøkelse og utgifter til serologiske prøver er ikke inkludert i

honoraret 480

 

Luftpersonell:  NB :GJØRES IKKE VED SØRLANDSPARKEN LEGESENTER

- Oppnevnt flylege fastsatt skjema for legeattest til luftfartsertifikat og legeerklæring

Generell flymed. undersøkelse

" 1500

- Øyelege (fastsatt skjema for oftalmologisk undersøkelse) " 910

- Småflyvere ” 1500

- Seil-/mikroflyvere 1500

 

Legeforeningen:

- Helbredserklæring (formular I), middelstort skjema " 480

Militære helbredsattester:

- Skjema 4151 " 480

- Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser " 300

- Helseattest for utskrivningspliktige " 480

- Tjeneste i Norges internasjonale styrker " 650

Misjonsselskapene:

- Legeattest ved utreise/hjemkomst " 650

Norges Bank " 480

Norges Røde Kors

- Helbredsattest ” 480

Norges Statsbaner:

- Ved ansettelse eller innlemmelse i pensjonskasse, skjema 917 " 480

- Ved søknad om invalidepensjon, skjema 85 " 700

Norsk Hydro:

- Skjema 846 NH " 480

Norsk Jernverk:

- Ved ervervsudyktighet " 480

Norsk Luthersk Misjonsselskap:

- Helbredsattest " 650

Norsk Travselskap.

- Legeerklæring " 650

Norsk utviklingshjelp:

- Helbredserklæring " 650

Norsk-amerikansk usa studentutveksling  utvekslingsstudenter ef student 480

Oljedirektoratet:

- Legeundersøkelser og helsekontroll av yrkesdykkere 2050 (IKKE VED SØRL PRK)

- Honorar for legeundersøkelse av arbeidstakere i petroleums-virksomheten

på den norske kontinentalsokkel " 1580- offshore attest ( ALLE GODKJENTE)

Oslo kommune

- Legeerklæring til transporttjeneste for Funksjonshemmede " 480

Pensjonskassene (Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Statens

pensjonskasse):

- 1. gangs erklæring "800

- Revisjonsskjema/fornyet u.s. " 480

Politietaten:

- Aspiranter til politi- og lensmannsetaten " 700

- Elever til Politiskolen " 700

Postverket:

- Søkere til Postverket (fastsatt skjema) " 700

 

 

 

helbredsattester

- Kontrollege, kontrollkonsultasjon " 480

- Kontrollege, kontrollsykebesøk. I tillegg til honorar for sykebesøk beregnes

skyss etter normaltariffen.

" 480 ( PLUSS SYKEBESØKSTILLEG)

Ønsker Postverket kontroll om kvelden eller på helligdager, beregnes

75 % kvelds-, natt- og helligdagstillegg til ovennevnte satser.

- Opplysninger til bedriftslege, skjema 242 " 330

Reiselivsbransjen, helseattest " 480

Sivilforsvaret:

- SF-skjema 17.

Se også Honorar for undersøkelse av Sivilforsvarets mannskap

" 480

Sjømannsundersøkelser:

- Etter forskrifter av 17. oktober 1977 fra Direktoratet for sjømenn. (Det er

fastsatt ny blankett, men foreligger ikke avtalt honorar. Vår anbefaling:)

1580

Skoler og kurs i helsevesenet:

- Helbredsattest for søkere " 360

Spesialskoler:

- Legeattest ved søknad om opptak Skjema F 218 N vedlegg 5 ” 700

Sosialdepartementet

Legeattest for oppfostrer:

- Skjema 2102 " 480

- Legeattest for adoptivforeldre " 480

Statens arbeidstilsyn:

- Silikosetruede arbeidere (skjema 353). Røntgenundersøkelse av lungene

er ikke inkludert i honoraret

" 480

- Melding om yrkessykdom (jfr. rundskriv 154/57) " RTV

- Undersøkelse av froskemenn " 1580 (IKKE VED SØRLANDSPARKEN)

- Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere " 260

Statsforvaltningen (fellesblankett 14) " 700

Statskraftverkene (blankett 4290 00) " 700

Sør-Norges Aluminium " 480

Utenriksdepartementet:

- Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten " 700

 

 

Copyright ® 2014 Sørlandsparken BHT

SØRLANDSPARKEN LEGESENTER 
WWW.4LEGER.NO